W związku z niezależnymi od nas globalnymi problemami systemowymi, mogą występować m.in. utrudnienia w korzystaniu z BLIKA. Jeżeli notatka do Ciebie nie dotarła, to wyślij potwierdzenie przelewu na kontakt@notatkidomatury.pl. Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Regulamin

Regulamin serwisu notatkidomatury.pl  

 

Poniższy regulamin obowiązuje od 16.02.2024 r. Archiwalne wersje regulaminu:

      regulamin obowiązujący od 25.09.2022 do 15.02.2024.

Za pośrednictwem serwisu notatkidomatury.pl możesz dokonać zakupu notatek maturalnych w formie plików PDF, przygotowujących do egzaminu maturalnego z różnych przedmiotów. Notatki sprzedawane są bezpośrednio przez ich twórców, których sylwetki opisane są tutaj.

Serwis notatkidomatury.pl umożliwia Ci zakup notatek oraz zapewnia platformę, za pośrednictwem której następuje realizacja zamówienia. Pamiętaj jednak, że administrator serwisu nie jest stroną umowy w przedmiocie zakupu notatek – tę umowę zawierasz bezpośrednio z twórcą, którego dane wskazane są w opisie kupowanego przez Ciebie produktu. 

Poniżej znajduje się regulamin, który określa zasady funkcjonowania serwisu, w szczególności zasady kupowania i realizacji kursów. 

Jeżeli masz pytania związane z serwisem, napisz do nas na adres kontakt@notatkidomatury.pl. Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00. Na wiadomości staramy odpowiadać się w ciągu dwóch dni roboczych.

§ 1 Definicje

1.     W regulaminie zwracamy się do Ciebie „per Ty” i staramy się używać prostego słownictwa, żeby nie przygniatać Cię formalnymi i skomplikowanymi terminami.

2.     Tam, gdzie wypowiadamy się w liczbie mnogiej i posługujemy sformułowaniami typu „my”, „nasze” itp., mamy na myśli następujący podmiot administrujący serwisem: Kursy do Matury Sp. z o.o., ul. Hoża 29, 00-521 Warszawa, NIP: 7011069430, KRS: 0000947367, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 10 000,00 zł

3.     Ponadto, na potrzeby regulaminu przyjmujemy następujące znaczenie poniższych pojęć:

a)     Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z nami lub Nauczycielem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

b)     Notatka – materiał przygotowujący do egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w formie pliku PDF, sprzedawany przez Nauczyciela za pośrednictwem Serwisu,

c)     Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca sprzedaż Notatek za pośrednictwem Serwisu,

d)     Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca z nami lub Nauczycielem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e)     Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://notatkidomatury.pl i jej rozszerzeniami, zarządzana przez nas.

§ 2. Postanowienia wstępne

1.     Korzystając z Serwisu, możesz:

a)     przeglądać publicznie dostępną zawartość Serwisu,

b)     kupić i pobrać kupione Notatki,

c)     skontaktować się z nami.

2.     Stwarzanie Ci opisanych powyżej możliwości stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną, którą świadczymy na Twoją rzecz.

3.     Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Twój sprzęt komputerowy lub oprogramowanie. Wystarczające są:

a)     dostęp do Internetu,

b)     standardowy, aktualny system operacyjny,

c)     standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,

d)     standardowe, aktualne oprogramowanie obsługujące pliki elektroniczne w formacie PDF,

e)     posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.     Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości Serwisu jest możliwe anonimowo, bez konieczności podawania danych osobowych. Zakup Notatek oraz kontakt z Administratorem wymaga podania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla danego celu.

5.     Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

6.     W celu zapewnienia bezpieczeństwa i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych drogą elektroniczną usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

7.     Podejmujemy działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Jeżeli stwierdzisz jakieś nieprawidłowości lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, zgłoś to nam.

8.     Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez nas, możemy prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie drogą elektroniczną usług na jak najwyższym poziomie.

§ 3. Notatki

1.     Notatki są tworzone i sprzedawane przez Nauczycieli.

2.     Korzystanie z Notatek jest odpłatne.

3.     Dostępne Notatki oraz ich ceny są opisane na stronach Serwisu.

4.     Zakup Notatki wymaga dodania jej do koszyka, wypełnienia i przesłania formularza zamówienia, co prowadzi do zawarcia odpłatnej umowy sprzedaży Notatki, mocą której Nauczyciel zobowiązuje się dostarczyć Ci Notatkę w formie pliku PDF, a Ty zobowiązujesz się zapłacić Nauczycielowi cenę Notatki. Umowa zawierana jest z Nauczycielem będącym twórcą zamówionej Notatki, którego dane identyfikacyjne są wskazane w opisie Notatki dostępnym na stronach Serwisu.

5.     Zakup Notatki wiąże się z koniecznością podania imienia i nazwiska. Są one widoczne dla Nauczyciela ze względów technologicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

6.     Cena Notatki jest płatna w całości z góry. Płatność możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności. Faktura jest wystawiana przez Nauczyciela na Twoją prośbę i doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 4. Prawa autorskie

1.     Treści tworzące publicznie dostępną zawartość Serwisu, takie jak teksty, zdjęcia, wideo lub inne multimedia, mogą być utworami chronionymi prawem autorskim, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody podmiotów uprawnionych może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

2.     Materiały udostępniane Ci w ramach Notatek stworzone przez Nauczyciela lub osoby, od których Nauczyciel nabył autorskie prawa majątkowe, korzystają z ochrony prawa autorskiego. Nauczyciel udziela Ci licencji niewyłącznej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, na korzystanie z tych materiałów wyłącznie na potrzeby własne związane z przygotowaniem do egzaminu maturalnego. Zakazane jest korzystanie z materiałów w innych celach, w szczególności w celu uzyskania zysku, np. poprzez powielanie, odsprzedawanie lub inne rozpowszechnianie materiałów. W razie naruszenia tego zakazu możesz ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

§ 5. Niedozwolone zachowania

1.     Jesteś zobowiązany korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, regulaminem lub dobrymi obyczajami. Zakazane są, w szczególności:

a)     dzielenie dostępu do udostępnionych materiałów z innymi osobami,

b)     podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do zasobów Serwisu,

c)     podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

d)     naruszanie praw autorskich do treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu,

e)     korzystanie z funkcji Serwisu w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

1.     Jeżeli jesteś Konsumentem lub PNPK, możesz odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość z nami lub Nauczycielem w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem punktu 9.3. W tym celu, wystarczy, że wyślesz wiadomość e-mail do nas lub Nauczyciela.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy, otrzymujesz zwrot wszystkich dokonanych z tytułu umowy płatności. Zwrot otrzymujesz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania nas lub Nauczyciela o odstąpieniu od umowy.

3.     Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli uzyskanie dostępu do Notatki, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni). Dokonując zamówienia wyrażasz zgodę na uzyskanie dostępu do Notatki przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 7. Reklamacje

1.     Za pośrednictwem Serwisu świadczymy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną i mamy obowiązek robić to z należytą starannością.

2.     Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu możesz składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres kontakt@kursydomatury.pl – przekażemy je bezpośrednio do Nauczyciela, z którym zawarłeś umowę.

3.     Twoje uprawnienia związane z ewentualną niezgodnością Notatki z umową, wynikają z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

4.     Jeżeli jesteś Konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. możliwość:

a)     zwrócenia do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z umowy,

b)     zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między stronami umowy,

c)     skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

5.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

6.     Jako Konsument możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8. Prywatność

1.     Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które przetwarzamy głównie w celu świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

2.     Jeżeli zawierasz za pośrednictwem Serwisu umowę z Nauczycielem, niezależnym od nas administratorem Twoich danych osobowych jest również Nauczyciel, który przetwarza Twoje dane głównie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Dane Nauczyciela są wskazane w opisie każdej Notatki w Serwisie.

3.     Serwis wykorzystuje pliki cookies oraz inne podobne technologie.

4.     Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii są opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://notatkidomatury.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9. Pozostałe postanowienia

1.     Ceny prezentowane w Serwisie mogą ulegać zmianie bez uszczerbku dla praw nabytych na podstawie umów zawartych przed zmianą.

2.     Regulamin może być zmieniany z ważnych powodów, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe.